ISIC informace

Průkazy ISIC na škole zajišťuje Karel Albrecht, pro konkrétní dotazy pišre na karelalbrecht@6zskladno.cz

Prodloužení, obnova průkatu: Po uplynutí platnosti žákovského průkazu je možno objednat nový. Pro průkaz je nutné vyplnit žádost a přinést do školy. Dále pak zaslat aktuální fotografii na email výše uvedený. Částka za průkaz bude stržena z fondu akcí.

Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů:


Žádost o vydání průkazu: Na základě žádosti bude vystaven průkaz, a to ve formě plastové a/nebo digitální (dle
rozhodnutí školy). Pokud je držitel průkazu mladší 15-ti let, může žádost podat jen zákonný zástupce.
Závazné prohlášení: Žádostí prohlašujete, že jste se řádně seznámil(a), souhlasíte a rozumíte následujícím
právním dokumentům:


Samostatní správci: GTS ALIVE s.r.o., IČ: 261 93 272 („GTS“) a škola (viz identifikace dále v návazné dokumentaci
zaslané Vaší školou).
Kontaktní údaje GTS: Na Maninách 1092/20, 170 00 Praha 7, 226 222 335, legal@isic.cz, kontakty na pověřence
jsou dostupné v Zásadách.
Účel zpracování pro školu: užití průkazu ke všem jeho funkcím v rámci školy, tedy zejména jako identifikačního
průkazu, k potvrzení statusu studenta/zaměstnance školy a k použití v čipových zařízeních školy. Toto
zpracování je nezbytné pro vydání a funkčnost průkazu. Škola zpracovává osobní údaje za tímto účelem po
dobu trvání studia/školní docházky/zaměstnání.
Účel zpracování pro GTS: GTS je vydavatelem průkazu a právním základem zpracování je plnění smlouvy pro
účel realizace objednávky, tj. vydání průkazu, evidence držitelů průkazu, jejich verifikace a kontrola (tj. následné
ověření statusu držitele, umožnění čerpání slev/výhod a ověření oprávněnosti čerpání slev/výhod, to vše také u
partnera GTS (včetně hromadné dopravy) a dále za účelem zasílání informací souvisejících s platností průkazu a
užíváním průkazu. Zpracování je nezbytné pro vydání a funkčnost průkazu. Zpracování probíhá po celou dobu
užívání průkazu, resp. do jeho zneplatnění dle podmínek Zásad.
Kategorie údajů zpracovávaných GTS: obsah žádosti, údaje o užití průkazu a údaje školou předané do GTS
(obsah žádosti, fotografie, adresa žadatele, titul, třída, ročník, osobní ID a e-mail). Žadatel (zákonný zástupce)
souhlasí s předáním údajů školou a umožnění GTS provádět pravidelnou aktualizaci všech údajů
prostřednictvím informačního systému školy.
Příjemci osobních údajů: ISIC Association, Nytorv 5, 1450 Copenhagen, Denmark a kategorie zpracovatelů dle
Zásad.
Oprávněné zájmy GTS: při ukončení využívání průkazu GTS uchovává omezený rozsah dokumentů pro případ
kontroly orgánu dozoru nebo stížnosti subjektu dle podmínek v Zásadách.
Práva a jejich uplatnění: poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro vydání průkazu. Průkaz může být
kdykoliv zneplatněn postupem dle Zásad. Každý subjekt má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení
zpracování, námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů – vše podrobně vysvětleno v Zásadách včetně
způsobu uplatnění práv a možnosti podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontakty GTS pro
uplatnění všech práv a jiné požadavky jsou výše.