Charakteristika školy

Naše škola se nachází v klidném prostředí na okraji Rozdělova a je školou „rodinného typu“. Od 1. ledna 1995 se stala samostatnou právní jednotkou. Od 1. ledna 2003 je součástí této organizace i Mateřská škola, Kořenského 380.
V současné době má naše škola 19 tříd, které navštěvuje okolo 400 žáků. Do družiny chodí okolo 80 žáků a škola nabízí 20 kroužků. Škola je profilována na zdravý zdravotní styl, který je doplněn rozšířenou výukou tělesné výchovy od 1. do 9. třídy.

Od září 2022 si žáci od šesté třídy vybírají volitelné hodiny Přírodovědných praktik a Ekologických praktik. S touto problematikou se také seznamují již od 1. třídy v zájmových kroužcích. Výukové programy a internet jsou využívány při výuce cizích jazyků, českého jazyka, biologie a ve velké míře i v dalších předmětech. Kvalitní výuku informatiky zajišťujeme ve dvou počítačových třídách s celkovým počtem 50 počítačů. Jednotlivé počítače jsou umístěny i v kmenových třídách. Výuka ekologie probíhá v učebně biologie, kde je veškeré potřebné vybavení včetně kvalitního vizualizéru sloužícího ke zvětšování potřebných objektů.

Podpůrnou učebnou je nově otevřená venkovní učebna, sloužící především k ekologické výchově. O kvalitě výuky ekologie svědčí dvojnásobné druhé místo v okresním kole soutěže Zlatý list. Anglický jazyk se vyučuje od 3. třídy. Na 2. stupni jsou zavedeny hodiny konverzace v anglickém jazyce, dále je od 7. ročníku vyučováno druhému cizímu jazyku. Pravidelně se žáci naší školy zúčastňují zájezdu do Velké Británie. Každoročně pořádáme pro děti prvního stupně školu v přírodě, pro žáky druhého stupně lyžařské kurzy.

Na škole pracuje cca 20 kroužků. Vedení většiny z nich zajišťují pedagogičtí pracovníci. Největší zájem mají děti o kroužky počítačů, florbalu, výtvarné výchovy a sportovních kroužků.

S žáky druhého stupně každoročně navštěvujeme v rámci Klubu mladých diváků představení v pražských divadlech. Nabídka představení je velmi pěkná a děti se tak seznámí s předními divadelními scénami v Praze.

Od 1. ledna 1996 pracuje při naší škole registrované Sdružení rodičů. Zástupci jednotlivých tříd se scházejí 4x ročně. Sdružení rodičů přispívá dětem na odměny – lyžařský kurz, škola v přírodě, Školní linka důvěry, závěr školního roku atd., zakupují však i nové učební pomůcky. Pro budoucí prvňáčky nabízíme "Předškoličku". Jedná se o hravou přípravu na 1. třídu a seznámení s naší školou.