Školní poradenské pracoviště

Součástí školního poradenského pracoviště je u nás ve škole speciální pedagog a výchovný poradce, který uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních i jiných důvodů.

Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

U žáků s výukovými a výchovnými problémy projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

Zajišťuje koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů.

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání.

Eviduje nabídku informace významné pro volbu studia na středních školách i učebních oborech.

 

Dokumenty pro inkluzivní vzdělávání

Informované sdělení rodičů (formát doc, formát pdf)

Poučení zákonného zástupce pro informovaný souhlas (formát doc, formát pdf)

Souhlas s možností vyšetření (formát doc, formát pdf)

Souhlas o povolení individuálního vzdělávacího plánu (formát doc, formát pdf)

 

Konzultační hodiny výchovného poradce 2023-2024

Mgr. Lenka Hanzlíková

e-mail: lenkahanzlikova@6zskladno.cz

Pokud potřebujete poradit, můžete přijít každé úterý od 7:20 do 7:50, středu od 15:30 do 16:00 a pro kolegy ve středu od 7:20 do 7:50 vždy po předchozí dohodě.

 

Speciální pedagog

Mgr. Renata Kučabová

e-mail: renatakucabova@6zskladno.cz

Konzultační hodiny jsou každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. V případě potřeby je možné domluvit se i na jiný den.

Mgr. Petra Horynová

e-mail: petrahorynova@6zskladno.cz

Konzultační hodiny jsou každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin a čtvrtek 7:00 do 7:30, nejlépe po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. V případě potřeby je možné domluvit se i na jiný den.

 

Náplň práce:

Školní speciální pedagog provádí orientační speciálně pedagogickou diagnostiku, poskytuje péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování, mimořádně nadaní, sociálně znevýhodnění, se zdravotním znevýhodněním a postižením), věnuje se poradenské činnosti a metodickému vedení zákonných zástupců těchto žáků.

Speciální pedagožka připravuje a ovlivňuje podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje komplexní péči o žáky s podpůrnými opatřeními. Věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci skupinové nebo individuální speciálně pedagogické péče.

Školní speciální pedagog dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Metodik prevence

Ing. Dita Brabcová
email: ditabrabcova@6zskladno.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě (telefon na sborovnu školy) v pondělí od 14:00 do 14:30, lze i jindy.

Náplň práce metodika prevence:

Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
Společně s výchovnou poradkyní metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy).
Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
Komunikace s žáky na půdě školy, pomoc s jejich obvyklými problémy, řešení vzniklých situací, se kterými si sami neví rady.