Školní poradenské pracoviště

Součástí školního poradenského pracoviště je u nás ve škole speciální pedagog a výchovný poradce, který uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních i jiných důvodů.

Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

U žáků s výukovými a výchovnými problémy projednává s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

Zajišťuje koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů.

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání.

Eviduje nabídku informace významné pro volbu studia na středních školách i učebních oborech.

 

Dokumenty pro inkluzivní vzdělávání

Informované sdělení rodičů (formát doc, formát pdf)

Poučení zákonného zástupce pro informovaný souhlas (formát doc, formát pdf)

Souhlas s možností vyšetření (formát doc, formát pdf)

Souhlas o povolení individuálního vzdělávacího plánu (formát doc, formát pdf)

 

Konzultační hodiny výchovného poradce 2023-2024

Mgr. Lenka Hanzlíková

e-mail: lenkahanzlikova@6zskladno.cz

Pokud potřebujete poradit, můžete přijít každé úterý od 7:20 do 7:50, středu od 15:30 do 16:00 a pro kolegy ve středu od 7:20 do 7:50 vždy po předchozí dohodě.

 

Speciální pedagog

Mgr. Renata Kučabová

e-mail: renatakucabova@6zskladno.cz

Konzultační hodiny jsou každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. V případě potřeby je možné domluvit se i na jiný den.

Mgr. Petra Horynová

e-mail: petrahorynova@6zskladno.cz

Konzultační hodiny jsou každé úterý od 14:00 do 15:00 hodin a čtvrtek 7:00 do 7:30, nejlépe po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. V případě potřeby je možné domluvit se i na jiný den.

 

Náplň práce:

Školní speciální pedagog provádí orientační speciálně pedagogickou diagnostiku, poskytuje péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování, mimořádně nadaní, sociálně znevýhodnění, se zdravotním znevýhodněním a postižením), věnuje se poradenské činnosti a metodickému vedení zákonných zástupců těchto žáků.

Speciální pedagožka připravuje a ovlivňuje podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje komplexní péči o žáky s podpůrnými opatřeními. Věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci skupinové nebo individuální speciálně pedagogické péče.

Školní speciální pedagog dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.