Zápis, Budoucí prvňáčci

Přijatí žáci do první třídy pro rok 2024/2025

Vážení rodiče, budoucí žáci,

zde je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých žáků.
seznam přijatých či nepřijatých žáků (formát PDF) 

Termín zápisu a základní informace 2024/2025

Vážení rodiče, budoucí žáci,
zápisy v letošním školním roce proběhnou prezenční formou. Dokumenty k zápisu si můžete předem připravit, naleznete je níže "Jak postupovat" Datum na žádosti nesmí být uveden mimo zápisové dny.

Zápis do budoucích prvních tříd pro školní rok 2024/2025 proběhne v termínu od 19. 4. 2024 do 20. 4. 2024. V pátek od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin. Žádosti o přijetí, včetně dalších příslušných formulářů naleznete níže na této webové stránce v části Jak postupovat.

Spádové oblasti (formát PDF)

Zápisový plakát (formát PDF)

Elektronická rezervace termínu 2024/2025

Elektronické rezervace není nutná, jen se vyhnete delšímu čekání. Zde si můžete elektronicky rezervovat termín. Rezervace termínu.

Jak postupovat

Pro podání žádosti o odklad školní docházky postupujte takto: Postup pro odklad

Pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání postupujte takto: Postup pro přijetí

 

Den otevřených dveří pro děti k zápisu 2024/2025

Proběhne ve středu 20. 3. 2024 týden před Velikonocemi od 15 do 18 hodin. Pro příchozí budou připraveny velikonoční dílničky v prostorách školy nebo školní zahrady. Den otevřených dveří je ideální příležitostí pro rodiče a budoucí prvňáčky seznámit se s učiteli školy a prohlédnout si školní třídy.

Předškolička pro děti zapsané pro rok 2024/2025

Proběhne 11. a 24.6. 2024 od 14 hodin.

Dne 24.6. od 16 hodin bude třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků.

Slavnostní uvítání budoucích prvňáčků 2024/2025

Slavnostní uvítání budoucích prvňáčků proběhne ve středu dne 26. června 2024 od 16 hodin na zahradě školy.

 

 

Kritéria zápisu

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání (formát PDF)Před samotným zápisem do první třídy můžete prostudovat e-book, zabývající se problematikou předškoláků. Pár slov jeho autorky: "Věřím, že Vám přinese hodně prospěšných rad. Z Vašeho předškoláka se dříve či později stane prvňáček. Je to velká změna pro dítě i pro rodiče. Více než 30 stran tohoto e-booku vám přiblíží problematiku školní zralosti. Můžete se včas a v klidu seznámit s celým obsahem. Využít získané vědomosti ve prospěch právě Vašeho dítěte. „Informovaný rodič je chápající a podporující rodič“. Informace Vám přinese právě tento e-book (formát PDF). Pak už to bude na Vás. Příjemné čtení přeje Hana Otevřelová"

Potřeby k zápisu

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz jednoho z rodičů
  • Informace o odkladu uděleném pro předchozí školní rok
  • Informace o případné docházce do logopedické poradny
  • Zápisový list - můžete vyplnit při zápisu nebo v klidu doma (formát PDF, formát DOC)
  • Žádost o přijetí do školy (formát PDF, formát DOC)

Další dokumenty

Žádost o případný odklad (formát PDF, formát DOC)
Informace pro rodiče žádající o odklad (formát PDF)
Desatero pro budoucí prvňáčky (formát PDF)

Odklad školní docházky - informace pro rodiče

Pokud žádáte o odklad školní docházky, podejte v den zápisu žádost (formulář Vám předá zapisující učitel).

V případě školní nezralosti je třeba přiložit:

1. Zprávu pedagogicko-psychologické poradny. Vyšetření Vašeho dítěte objednejte v PPP Cyrila Boudy 2953, Kladno, na telefonním čísle 312661044.

2. Doporučující posouzení příslušného odborného lékaře nebo klinického psychologa. Jeho zprávu zašlete škole do konce února. Případně informujte vedení školy o pozdějším termínu dodání potřebných dokladů.

O odkladu školní docházky Vám vydáme rozhodnutí. V případě kladného výsledku řízení je přesto nutné, abyste se následující rok dostavili k zápisu. Budeme počítat s tím, že Vaše dítě nastoupí na naši školu ve školním roce uvedeném na rozhodnutí. Pokud změníte bydliště a zapíšete dítě na jinou školu, podejte nám zprávu.

___________________________________________________________________________
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 37

Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Obecné informace pro zápisy dětí do 1. tříd základních škol

I. Zápis do 1. tříd ZŠ a zákonné normy

Obsah:
1. Termín a místo zápisu
2. Věk dítěte
3. Práva a povinnosti rodičů
4. Spádové obvody škol
5. Odklad povinné školní docházky
6. Cizinci a povinná školní docházka
7. Rozhodování ředitele školy

1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona ve dnech 1. dubna až 30. dubna 20... Tento termín se vztahuje i na školy soukromé a církevní.
Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 a oznámí to způsobem v místě obvyklým (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

2. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

3. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

4. Spádové obvody škol

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, v příslušném školském obvodu.
Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli spádové školy nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 5 školského zákona).
Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte. (viz § 36 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

5. Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. . Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obě posouzení budou kladná.

6. Cizinci a povinná školní docházka

Dne 1. ledna 2008 vstoupila v platnost novela školského zákona (zákon č. 343/2007 Sb.), kterou se mění přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám.
Smyslem novely je naplnit právo dítěte na bezplatné základní vzdělávání deklarované Úmluvou o právech dítěte bez ohledu na to, zda na našem území pobývají oprávněně nebo neoprávněně. Novela zákona proto zajišťuje rovný přístup žákům plnícím povinnou školní docházku v základních školách, nižších stupních gymnázií a odpovídajících ročníků konzervatoře jak k základnímu vzdělávání, tak ke školnímu stravování a školským službám (tedy např. školní družině). Tento rovný přístup je zaručen všem dětem bez ohledu na to, z jaké země pocházejí, a to i v případech, kdy není prokázána legalita pobytu dětí na našem území. Finanční prostředky jsou přidělovány školám na všechny žáky, včetně cizinců. Základní školy při přijímání dětí cizinců již nemají právo posuzovat oprávněnost jejich pobytu na území naší republiky.

7. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Zápis, odklad, volba školy

Kdy nutno přihlásit dítě k zápisu

Povinnost přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce máte jako zákonný zástupce dítěte v kalendářním roce, v němž má vaše dítě zahájit povinnou školní docházku. Povinná školní docházka přitom slovy školského zákona "začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad." Tento zákon ale také umožňuje, že: "Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce." Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce je pro budoucího žáčka i pro každého rodiče mimořádně důležitou a velkou životní událostí. V každé konkrétní základní škole probíhá v termínu, který tato škola vyhlásí, podle zákona vždy v kalendářním roce, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku. Škola obvykle chce přicházející děti tak trochu „otestovat", ale také jim zpravidla připraví prostředí, které by je zaujalo a do kterého by se těšily. Nikde přitom na budoucí prvňáčky nebudou klást přehnané nároky. Škola si při zápisu jen ověří, jak je dítě samostatné, jestli umí poznávat barvy, zná-li nějakou básničku nebo říkanku, jestli se umí samostatně obléknout a podobně. Na zápis se ale připravujete i vy, rodiče. Nezapomeňte si vzít svůj občanský průkaz, přineste si s sebou rodný list dítěte. Měli byste také svého budoucího žáčka ve vztahu ke škole a k zápisu pozitivně naladit. K zápisu je nutné dostavit se s dítětem i tehdy, pokud chcete požádat o odklad.

Odklad povinné školní docházky

Pokud by vaše dítě nebylo ještě natolik vyzrálé, fyzicky nebo psychicky, aby nástup do první třídy a výuku zvládlo, je tu možnost požádat o odklad. Školský zákon stanoví: "Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku." Jen pro představu například ve školním roce 2007/2008 podle údajů k 28. února 2007 se k zápisu v celé České republice dostavilo 111 784 dětí, z toho bylo poprvé u zápisu 92 144 dětí, po odkladu přišlo k zápisu 19 640 dětí. Zapsáno pak bylo na dané škole 93 857 dětí, převedeno na jinou školu 13 dětí a o odklad požádalo 16 587 dětí (zdroj: databáze ÚIV). Zkrátka žádosti o odklad nejsou až tak ničím neobvyklým. Vždy platí, že dostatečně vyzrálé dítě by do první třídy nastoupit mělo a dosud nevyzrálé zase nic neztratí a bude mu ku prospěchu, když půjde do školy o rok později.

Volba školy

Obvykle žák plní povinnou školní docházku v takzvané spádové škole, tedy na základní škole ve školském obvodu, kde má místo trvalého pobytu. Jako rodiče dítěte máte možnost zvolit i jinou školu a ředitel takové školy vaše dítě, pokud tomu nic nebrání, přijme. Důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení. Určitou jistotu máte ale v tom, že ředitel spádové školy je povinen vždy přednostně přijmout žáky s trvalým pobytem v místě školského obvodu. Chcete-li vyhledat konkrétní školu, můžete k tomu využít i modul Informace o školách, který naleznete na našem portálu EDU.CZ. Modul Informace o školách nabízí podrobné informace o školách, včetně rozšiřujících informací nad rámec Rejstříku škol a školských zařízení.

Informace o školách

Modul Informace o školách nabízí podrobné informace o školách, včetně rozšiřujících informací nad rámec Rejstříku škol a školských zařízení. Informace o školách mají speciální vyhledávací formulář. Školu lze vyhledávat podle: názvu, lokality, adresy, oboru, druhu školy, resortního identifikátoru. Vyhledány jsou školy, které splňují vybraná kritéria zároveň. Ve výsledkové sadě se školy řadí abecedně podle názvu právnické osoby. Detail školy se zobrazí po kliknutí na název právnické osoby.

Rejstřík škol a školských zařízení

V případě potíží s vyhledáním školy/školského zařízení je vhodné omezit množství zadávaných údajů na minimum. Často postačí zvolit pouze typ a území školy, přičemž konkrétní školu je následně možné vybrat z nabídnutého seznamu.

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
• je si vědomé zodpovědnosti za své chování
• dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
• spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
• řadí zpravidla prvky zleva doprava
• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
• reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
• postupuje podle pokynů
• pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
• zná celou řadu písní, básní a říkadel
• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
• zná faktory poškozující zdraví (kouření)
• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

 

Informování o zpracování osobních údajů v rámci správní řízení o přijetí k povinné školní docházce.


Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky.