Školská rada

Zápisy ze zasedání školské rady (formát PDF):

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady (formát PDF)

Členové školské rady období 2021, 2022, 2023

Dne 1. 6. 2021 proběhly volby do Školské rady z řad zákonných zástupců.

1. Patáková Lucie 60 hlasů
2. Mgr. Rývová Denisa 40 hlasů
3. Drhová Dita 23 hlasů


Do Školské rady byla zvolena Patáková Lucie a Mgr. Rývová Denisa. Jako náhradnice v případě opuštění rady jiným zástupcem z řad rodičů byla zvolena Drhová Dita.
Jako zástupci školy byli zvoleni Mgr. Karel Albrecht a Ing. Petra Chládková.
Zástupci zřizovatele: Eva Šípková, Kristýna Hanesová

O Školské radě

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem Školské rady nemůže být ředitel dané školy.

Týž člen Školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do Školské rady. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů Školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy Školské rady ředitel školy.
Funkční období členů Školské rady trvá tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání Školské rady svolává její předseda, první zasedání Školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání Školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů Školské rady.

Činnost Školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit Školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy Školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.