Financování školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vás podrobně informovali o způsobu hospodaření s finančními prostředky, které bezprostředně souvisejí s výchovně vzdělávací činností a pobytem vašich dětí ve škole. Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2016 je z důvodů transparentnosti hospodaření s finančními prostředky vašich dětí nutno hradit veškeré prostředky převodem na náš bankovní účet uvádíme pro Vás podstatné informace:
Číslo účtu školy: 218 705 0217/ 0100
Variabilní symbol dítěte platný po celou dobu docházky do školy získáte od třídního učitele.
Do zprávy pro příjemce uvést vždy: jméno dítěte, třídu a účel akce (např. Júlie Malá, 5. A, fond akcí)

Prostředky ve fondech akcí

Na začátku školního roku by mělo být ve fondu akcí naší třídy částka, kterou sdělí třídní učitel. Prosíme o zaplacení celé částky, nebo doplatku do této částky s přihlédnutím k penězům, které dětem zbyly za předchozí školní rok nejpozději do 15. 9. příslušného školního roku. Každá třída má zavedeny on-line přehledy, které jsou kdykoli k nahlédnutí u třídních učitelů nebo v kanceláři školy. Pravidelně vás o hospodaření bude informovat třídní učitel na třídních schůzkách.

Z fondu akcí se hradí

• 400,- Kč na výtvarné a kancelářské potřeby pro potřeby výuky - dar
• 300,- Kč na hygienické potřeby dětí - dar
• Koncerty, exkurze, přednášky, divadelní představení, kino, fotografování a další třídní akce
• Školní klub

Přeplatky budou vráceny na konci školního roku, případně mohou být s Vaším souhlasem odečteny od částky pro následující školní rok.

Školní klub

Do jednotlivých školních kroužků (oddělení školního klubu) se přihlašují žáci do 15. září příslušného školního roku. Během školního roku již není možné se dále přihlašovat či odhlašovat.
Platba na školní rok:
400,- Kč za 1-2 kroužky
600,- Kč za 3 kroužky
800,- Kč za 4 kroužky
1000,- Kč za 5 kroužků

Mimoškolní akce

Školy v přírodě, vícedenní pobyty v přírodě, lyžařské kurzy, vzdělávací zájezdy do Anglie aj.. Prostředky vybíráme vždy s dostatečným předstihem na účet školy, dle instrukcí vedoucího akce. Přehledné vyúčtování akce je vedeno v účetnictví školy a třídní učitelé je předkládají průběžně rodičům na třídních schůzkách ke kontrole.

Spolek rodičů a přátel rozdělovské školy

Prostředky jsou vedené na odděleném účtu SRPRŠ. Účetnictví a hospodaření s těmito prostředky vede Spolek rodičů a přátel rozdělovské školy, IČ 62978586. O výši příspěvků a jejich čerpání vás vždy informují zástupci spolku na třídních schůzkách. Od školního roku 22/23 je domluvena částka 900,- Kč. Z této částky jsou veškeré finanční prostředky použity pro potřeby dětí jako např. příspěvek na nákup pracovních sešitů po celou dobu docházky dítěte do školy, příspěvky na odměny, na autobusovou dopravu na akce aj.

Spolek rodičů žádá platbu na následující školní rok v měsících červen – červenec.

Číslo účtu SRPRŠ: 2401876731/2010 FIO BANKA

Variabilní symbol je stejný, který jste získali od třídního učitele a nemění se po celou dobu školní docházky.

Do zprávy pro příjemce uvést vždy: jméno dítěte, třída, SRPRŠ