Zápis do MŠ, informace

Vážení rodiče,
zápis bude probíhat od 9. 5. 2024 do 10. 5. 2024. Čtvrtek od 7:00 do 18:00 hodin, pátek od 7:00 do 17:00 hodin.

Je možné podat přihlášku na více MŠ, označení preference je však možné jen u jedné z nich. Pokud bude označeno více preferenčních školek, nebude na to brán zřetel.

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ pro rok 2023/2024 je zde Rozhodnutí o přijetí (fotmát PDF)


Spádové oblasti (formát PDF)
Plakát s termíny zápisu (formát PDF)
Kritéria pro přijetí (formát PDF)

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání postupujte takto:

Zápis se bude konat prezenčně v mateřské škole s osobní účastí dítěte a zákonného zástupce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie soudního rozhodnutí apod.)

Dokumenty k podání žádosti:

• Rodný list dítěte – pouze prostá neověřená kopie jako příloha žádosti
• Doporučení poradenského pracoviště o stanovení případných podpůrných opatření aj. – pouze prostá neověřená kopie (POKUD TAKOVÉ DOPORUČENÍ MÁTE)
• Kopie očkovacího průkazu – pouze prostá neověřená kopie
• Žádost o přijetí do školy (žádost formát PDF, žádost formát DOC)

 

Zápis dětí u Ukrajiny

Žádost o přijetí: Žádost o přijetí

Oznámení vypsání zápisu: Oznámení o vypsání zápisu

 

Informování o zpracování osobních údajů v rámci správní řízení o přijetí k povinné školní docházce.


Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky.