Zaměření

Koncepce školy vychází z práva každého dítěte na výchovu a z nezbytnosti naplňovat základní potřeby dítěte, související se zdravým rozvojem jeho osobnosti.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : "SVĚT KOLEM NÁS"
Motto: „Největší odměnou je šťastný dětský úsměv“

- snažíme se o vytváření podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu
- hlavním prostředkem výchovy a vzdělání je spontánní hra a prožitkové učení
- v MŠ se snažíme doplnit rodinnou výchovu a pro kladné ovlivnění osobnosti dítěte vycházíme z jeho individuálních potřeb, zájmů a možností
- mateřská škola má dlouhodobý koncepční záměr, který se týká ekologické výchovy dětí.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA A JEJÍ TVOŘIVÝ ZPŮSOB VÝCHOVY

Motto: „Příroda je tím nejvzácnějším darem pro rovnováhu Života a zdraví“

CÍL: Naučit děti vnímat přírodu všemi smysly, protože příroda promlouvá ke každému jinou řečí.
Naučit se přírodu chránit a vědět, že ji potřebujeme pro život.
Hledat a objevovat taje, krásy,vzbudit zájem o přírodu.
Probouzet úctu k životu, a tak vést děti k poznávání a chápání jevů a dějů ve svém okolí.
V rámci protidrogové prevence vedeme děti ke ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU, který je zaměřený na zdravou výživu, pohybové aktivity a naučit se předcházet nezdravým návykům.

Ve vzdělávacím programu se snažíme o využití konkrétních podmínek, specifických možností učitelů s přihlédnutím ke zvláštnostem a zájmům jedinců, skupin dětí a jejich rodičů:

- respektujeme přirozené potřeby dětí
- citlivě rozvíjíme spontánní hru a prožitkové učení
- umožňujeme dostatečný prostor pro uplatnění vlastní aktivity
- vztah učitelky a dítěte na základě partnerské komunikace
- prohlubujeme spolupráci mateřské školy s rodinou

Aktivity školy zaměřené na oblast Ekologické výchovy, Zdravého životního stylu, Zdravé MŠ:

- hrací koutky pro tematické a pracovní činnosti
- využití přírodního prostředí pro přirozené rozvíjení poznatků o přírodě
- respektování zásad hygieny
- střídání činností, osobní tempo dítěte, individuální přístup, vyvážený podíl her a řízených činností
- podpora zdravého životního stylu, dostatečný pitný režim, střídání relaxace a tělesných aktivit
- integrace dětí

V oblasti ekologické výchovy spolupracuje MŠ s:

AVES Kladno - záchrannou stanicí pro zraněné živočichy
Českým svazem ochránců přírody ve Vlašimi – průběžné doplňování informací a materiálů
ČSZ v Kladně


Motto: „ Slunce do všech tváří spravedlivě září, patří lidem všem, jako vzduch a zem.“