Informace k distanční výuce březen 2021

28. 03. 2021
fd36k9fcnm_____informace

Vážení rodiče,
v březnu roku 2020, v souvislosti s nástupem pandemie nemoci covid-19, jsme byli všichni naráz vtaženi do výuky na dálku a s výjimkou jednoho a půl měsíce se většina dětí v této formě vzdělává již celý rok.
Předem bychom vám velmi rádi poděkovali za vstřícný přístup a většině žáků také za vzornou práci v distanční výuce. Jejich výsledky jsou velmi dobré a zvládají tuto nelehkou situaci vzorně. Tato doba dala dětem velkou možnost naučit se samostatnosti a zodpovědnosti za svou vlastní práci.

Tento způsob výuky je pro nás všechny velmi náročný a s prodlužujícím se časem jeho trvání nepřidává nikomu z nás na psychické pohodě. Je pochopitelné, že řada rodičů, ale nejen rodičů, si klade otázky související s úrovní vzdělání, s úrovní znalostí a dovedností dětí. Dostává se jim stejně kvalitního vzdělávání jako v období před pandemií? Věřte, že my učitelé děláme vše proto, aby to tak bylo.

Rozumíme a chápeme, že se na nás obracejí někteří rodiče se svými obavami, podněty a návrhy, které se týkají distančního vzdělávání. Názory rodičů našich žáků nás skutečně zajímají. Každý názor vyslechneme a seriózně se jím zabýváme. To samozřejmě ale neznamená, že každému můžeme vyhovět – za výchovně vzdělávací proces je odpovědná škola, rozhodování bude tedy vždy na straně učitelů a vedení školy! Žádný podnět či připomínku ale nenecháváme bez odpovědi či reakce. Výjimečně se ovšem setkáváme i s názory, že neúspěch žáků je důsledkem toho, že nemáme například více hodin online výuky a podobně. To je ale opravdu omyl. Odpovědnost za neúspěch žáků vyplývajících z jejich nedostatečné domácí práce není možno přesouvat na školu.

Na základě toho si vás dovolujeme seznámit s hlavními body dokumentu, které se týkají distanční výuky. Metodické doporučení vychází ze šetření České školní inspekce na základních a středních školách, které bylo provedeno v lednu a únoru roku 2021. Toto doporučení je současně i odpovědí na připomínky rodičů k výuce na dálku.

 1. Výuku na dálku nelze realizovat přenesením prezenčního rozvrhu do on-line prostředí.
 2. Výuka na dálku sestává ze způsobu vzdělávání on-line (synchronní výuka, asynchronní výuka) a off-line.
 3. Větší část z on-line výuky by měla zabírat výuka asynchronní. To znamená, že si žáci sami určují, kdy budou vypracovávat školou vytvořená zadání)
 4. Je stanovena horní hranice synchronní výuky. Rozsah synchronní výuky je odstupňován věkem dětí.
 5. Snaha nahradit synchronní výukou prezenční výuku vede:
  1. k vysoké míře vyčerpanosti,
  2. k nízké efektivitě výuky,
  3. k problémům se soustředěním,
  4. k psychickým problémům žáků.
 6. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je důležité nastavit on-line výuku tak, aby byla efektivní, žáky příliš nezatěžovala, ale naopak motivovala. Počet hodin tedy není nahodilý. Zároveň je ale velmi důležité, aby se žáci těchto hodin účastnili. Občas se totiž stává, že jsou děti omlouvány z hodin jen proto, že se jim nechtělo, nebo že zaspaly a někteří rodiče jsou ochotni takovou absenci přikrýt omluvenkou. Pak jsou ovšem překvapeni, že úroveň vědomostí u žáka klesá a projeví se to v klasifikaci.
 7. Důležitou součástí výuky na dálku jsou individuální konzultace, které mají různou formu: telefonické hovory, chat, e-mail, osobní konzultace. Osobní konzultace jsou na naší škole využívány především u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a u dětí ze složitějšího socioekonomického rodinného prostředí. Ostatní žáci a jejich zákonní rodiče v podstatě o tuto možnost nejeví zájem a konzultační hodiny a další možnosti nevyužívají. Je to pro nás signálem, že je tedy výuka všem srozumitelná a nastavená dle potřeb žáků a stačí jim tedy pravidelná komunikace v on-line hodinách, prostřednictvím emailů a Teams.
  Nedílnou součástí dobře fungující výuky na dálku je komunikace mezi rodiči a školou. Proto je důležité stanovit jednoduchý, přehledný, srozumitelný způsob vzájemné komunikace. Na naší škole je to:
  1. periodické zadávání úkolů na webových stránkách školy většinou na 10 dnů tak, aby rodiče mohli k dopomoci svým dětem využít i víkendové dny,
  2. možnost vyzvednout si a odevzdat zadání ve škole pro děti, které nemají přístup k internetu
  3. sjednocená výuková platforma Teams,
  4. používání školních e-mailů,
  5. pravidelné on-line konzultace pro rodiče a děti (odkaz na časy pravidelných konzultační hodin, jsou zde: https://www.6zskladno.cz/61-konzultacni-hodiny-ucitelu-pro-sk-rok-2020-2021 ),
  6. možnost zapůjčit digitální techniku žákům, kteří si o ni požádali.


V prvním pololetí jsme byli přesvědčeni, že se nám výuka do školy vrátí v tom druhém. Z tohoto důvodu jsme se snažili odsunout náročnější testy a zkoušení na tento čas. Ovšem nyní nikdo z nás neví, kdy se škola otevře a pro jaké ročníky žáků. Učitelé již tedy nemohou „zmírňovat“ klasifikaci, tak jako v prvním pololetí, ani nemohou čekat na odevzdání prací žáků až po návratu do školy. Práce jsou hodnoceny podle úrovně vypracování. V hodnocení je zahrnuta pečlivost, správnost i termín včasného odevzdání. Pokud žák i přes opakované upozornění vyučujícího či třídního učitele práci neodevzdá, je hodnocen známkou nedostatečně.

Většinu našich žáků musíme velmi pochválit a vám poděkovat za jejich podporu. Pokud si celá rodina uvědomuje, že opravdu není jiná možnost, než důsledná kontrola žákovské práce doma, je vše v pořádku. A podotýkáme, že těchto žáků je naprostá většina. Bohužel část dětí (většinou jde o ty, jejichž domácí příprava byla i v minulosti málo dostatečná) musí být opakovaně upozorňována na neplnění zadaných úkolů. Na opakované urgence navíc velmi často nereagují a je nutné situaci řešit s rodiči. Také se stává, že někteří žáci čekají, kdy jim jejich spolužáci zašlou již opravené práce, nebo stažené vypracování pracovního sešitu apod. a jen práci opíší. To by však bylo zanedbatelné, pokud by distanční výuka trvala jen několik málo týdnů. Asi není nutno podotýkat, že se nedůslednou prací dostávají do začarovaného kruhu, kdy jen dohánějí již nesplněné úkoly. Žáci mají vždy zadáno, do kdy mají své práce odevzdat a měli by je zasílat prostřednictvím školního emailu (nikoli své soukromé emailové adresy) nebo prostřednictvím Teams. Přesto jsou učitelé velmi vstřícní, pokud je situace jiná. Prosíme ale, zda byste mohli své děti v tomto včas kontrolovat.

Na prvním stupni se nám v podstatě nestává, že by žáci nebyli schopní se svými rodiči tyto platformy využívat. Potíže se nám objevují spíše u několika jednotlivců na stupni druhém. Podotýkáme, že se opravdu jedná vždy jen o velmi málo žáků v ročníku. Chápeme, že je práce s dospívajícím poněkud složitá. Pokud například nebyl zvyklý si bezproblémově plnit svou školní práci i v běžné výuce, nebo vyvstaly jiné okolnosti, mohou problémy nastat. Nyní je již ale nejvyšší čas tuto situaci ze strany zákonných zástupců a žáků řešit.

Největším problémem se zdá nedostatek času rodičů, který naprosto chápeme a víme, že nejen škola, ale celý život rodin je pandemií poznamenán. Jistě ve všech rodinách narážíme na potíže s koordinací času na práci u počítače, práci rodičů, individuální možnosti žáků v učení. I z tohoto důvodu ministerstvo doporučuje klást důraz na asynchronní výuku. Pokud máte s prací vašich dětí problémy, zkuste se společně s nimi a případně po konzultaci s pedagogy zamyslet nad tím, jak práci dětí a vaši kontrolu zefektivnit. Nenechávejte ale kontrolu a konzultace s vyučujícími až na čas, kdy vašim dětem opakovaně učitelé urgují jejich nedodanou nebo nedostatečnou práci. Učiteli totiž schází to nejdůležitější – vidět vaše děti v lavici a koordinovat jejich aktivitu. Tuto odpovědnost a možnost bohužel přesunula distanční výuka na rodiny. Je tedy případně potřeba upravit systém práce svých dětí během domácí výuky a jejich kontrolu tak, aby byly efektivní. Doporučujeme každodenně se svými dětmi zkontrolovat jejich práci, zjistit, co daný den dělaly a nechat si ukázat jejich práci. Samotné děti se budou vždy snažit více času věnovat zábavě nežli výuce. To je naprosto pochopitelné. Je tedy nutno důsledně kontrolovat výsledky jejich každodenní práce. Někteří žáci mohou každý den samostatně pracovat na zadání z jednoho předmětu, jiní raději pracují každý den po částech na zadání z více předmětů. I toto je možné nastavit individuálně, jak vám a vašim dětem vyhovuje. Vždy je zde ale vyučující a případně váš třídní učitel, na které se můžete obrátit.

S prodlužující se dobou distanční výuky už není možné upřednostňovat pouze předměty Čj, M a cizí jazyk, ale je nutné hodnotit i ostatní předměty. Zatím se nestalo, že by nám odpadla povinnost klasifikovat na vysvědčení některé předměty. Vyučující se tedy snaží zadat práce žákům tak, aby si dle vlastních časových možností vypracovali například i drobný úkol z výtvarné výchovy, hudební výchovy a podobně. Ani v těchto předmětech zatím nemáme doporučení neklasifikovat a naprosto je odsunout stranou během distanční výuky. Potřebujeme tedy i v tomto vaši podporu a velmi za ni děkujeme. Buďte trpěliví a plni pochopení tam, kde je to třeba, ale zároveň důslední a nekompromisní. Vše se vám vrátí. Věříme, že stejně jako my máte stejný zájem na tom, abychom společně vychovali vzdělané lidi s dobrými pracovními i lidskými návyky.