Zdroj projektu: EU - Operační program JAK
Název projektu: Společně v naší škole
Datum realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025
Cíl projektu:
Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny
děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic,
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností,
spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
• poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkcí školních asistentů pro ZŠ a MŠ
• poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce speciálního pedagoga ZŠ
• prohloubit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého
vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
• prohloubit kvalitu práce pedagogických pracovníků mateřské školy
• podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a poskytnout rodičům prostor a informace pro
včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Obsah projektu:
Projekt je členěn na několik hlavních částí:
• Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ
• práce školního asistenta v MŠ s cílem poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.
• práce školních asistentů ZŠ pro žáky ohrožené školním neúspěchem
• práce školního speciálního pedagoga ZŠ
• vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ


Materiální zabezpečení:
Knížky, didaktické pomůcky, vlastní materiály, internetové zdroje
Odborné zabezpečení: pedagogičtí o nepedagogičtí pracovníci ZŠ, ŠD a MŠ
Cílová skupina: Žáci 1. až 9. ročníků ZŠ , děti MŠ