Ekologická praktika Emilovna 2016

Projekt v rámci programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší státního fondu životního prostředí ČR.

Ekologická praktika v CHKO Křivoklátsko a Lesnickém parku Křivoklátsko se konala ve dnech 18. - 23. 4. 2016 a byla praktickou formou terénních praktik žáků základní školy s praktickou formou výuky - bádání, zkoumání, ověřování vědomostí a znalostí z předmětů ekologie, přírodopis a dalších předmětů ve kterých se promítají průřezová témata Environmentální výchovy - Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k životnímu prostředí. Celý pobyt je každoročně organizován ve spolupráci s LČR Křivoklát a lesními pedagogy Emilovna2016 Lesnického parku Křivoklát. Samotná výuka je vedena školním koordinátorem enviromentální výchovy. Projekt a výuka probíhá po celou dobu v terénu a v rámci plnění programu Trvale udržitelného rozvoje a EVVO - Školy udržitelného rozvoje. Formy a metody práce: práce v týmech, kritické myšlení, zážitková pedagogika, práce v terénu. Ekologická praktika jsou pořádána pro žáky 6. ročníku, kteří se aktivně věnují ekologii v hodinách předmětu ekologie a přírodopisu Celý projekt odpovídá svou náplní ŠVP ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323 se zaměřením na ekologii a programu Školy udržitelného rozvoje jímž je škola součástí. Žáci 3. -9. ročníku mají zařazen předmět Ekologie jako součást ŠVP. Žáci si pobyt opravdu užili a poznali anatomii těl vodních a suchozemských živočichů nacházejících se v okolním lese a přilehlém rybníku. Dále se seznámili se společenstvy živočichů a rostlin v přirozených ekosystémech lesa, paseky a rybníka.

Těšíme se na příští pobyt. Celý dokument: Ekologická praktika 2016.