Projekt Erasmus + KA2 - strategická partnerství

Erasmus+

Naše škola se zapojila v roce 2016 do dvou projektů EU Erasmus+

Název projektu: Promoting CLIL implementation in Europe
Období realizace: září 2016 - srpen 2019
Jedná se o projekt mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. Cílem je rozvoj nových metod výuky jazyků, které bude škola aktivně využívat ke zkvalitnění jazykové výuky žáků. U projektu se očekává vytvoření inovativních výstupů a intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek.
Do projektu je zapojeno 5 škol EU ve spolupráci s řeckou Aristotelovou universitou, díky které vznikla experimentální škola pro výuku jazyků v Soluni. Úroveň výuky jazyků v této základní škole je na velmi vysoké úrovni dosahující mezinárodních úspěchů. V tomto projektu si naše škola klade za cíl výrazné zkvalitnění výuky jazyků formou CLIL, která již byla zahájena ve školním roce 2014/2015 formou projektu výuky jazyků rodilými mluvčími.

Co je to CLIL a Bleanded learning?
CLIL je integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka (často též označovaná anglickou zkratkou CLIL, tj. content and language integrated learning) je vyučovací metoda založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, kde si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech (jazyka i jiného předmětu) současně. Vhodnými předměty jsou například zeměpis, dějepis, ekologie, informatika, přírodopis, občanská výchova či tělesná výchova.
Blended learning je učení zaměřující se na optimální dosažení učebních cílů za pomoci vhodných technologií, které odpovídají učebním stylům učícího se jedince, aby tak došlo k získání adekvátních dovedností správné osoby ve správný čas.

Zapojené školy projektu:

Řecko – Soluň universita:
ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS
Webové stránky školy: www.auth.gr
Řecko - Soluň:
3rd Model Experimental Primary School of Evosmos
Webové stránky školy: www.3dim-evosm.web.auth.gr
Itálie - Lazio:
St. Thomas's International School
Webové stránky školy: www.stthomass.com
Litva - Vilnius:
Saules Gojus
Webové stránky školy: www.saulesgojus.lt
Rumunsko - Constatnta:
FUNDANTIA INTERNATIONALA EDUCATIONAL CENTER
Webové stránky školy: www.cambridgeconstanta.ro
Česká Republika - Kladno:
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323
Webové stránky škola: www.6zskladno.cz

KA1

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Projekt Erasmus + KA1 – profesní rozvoj učitelů

Název projektu: We love our school - we love our lives
Období realizace: září 2016 - srpen 2018
Jedná se o projekt profesního rozvoje (staff training), který umožní pedagogickým pracovníkům naší školy účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na kurzech v prestižních jazykových školách Velké Británie a Německa.
Cílem tohoto projektu bude opět získání nových kvalifikací v odborné přípravě vyučujících jazyků tak, aby souběžně s projektem Erasmus+ Strategická partnerství byly kvalitně zavedeny nové výukové metody, vedoucí k efektivnímu rozvoji jazykových znalostí a dovedností žáků naší školy. Věříme, že nové formy výuky jazyků přispějí k radosti našich žáků z jejich úspěchů ve výuce jazyků. Informace naleznete v PDF souboru: PDF ke KA1.