Šablony ZŠ - zjednodušené vykazování

EU+MŠMT

Zdroj projektu: EU - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Celková částka: 1 354 844 Kč
Datum realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018
Cíl projektu:
• poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkcí školních asistentů pro ZŠ
• poskytnout dočasnou personální podporu vytvořením funkce chůvy pro MŠ
• prohloubit kvalitu práce pedagogických pracovníků základní školy v oblasti společného vzdělávání, výuky cizího jazyka, čtenářské a matematické gramotnosti – ZŠ
• prohloubit kvalitu práce pedagogických pracovníků základní školy v oblasti specifiky práce s dvouletými dětmi, prevenci logopedických vad, společného vzdělávání, čtenářské a matematické pregramotnosti - MŠ
• podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
Obsah projektu:
Projekt je členěn na několik hlavních částí:
• Zavedení zájmových kroužků zaměřených na doučování
• Semináře pro pedagogy ZŠ a MŠ
• Semináře a kroužky budou realizovány postupně od ledna 2017.
Materiální zabezpečení:
Knížky, didaktické pomůcky, vlastní materiály, internetové zdroje
Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní a mateřské školy
Cílová skupina: Žáci 1. až 9. ročníků ZŠ , děti MŠ